Schuld van Zionisten

Ellie Wiesel staat niet op deze foto.Het is stil na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 08 december 2011 in de zaak van de razzia van het Meldpunt en het Centrum Informatie Documentatie Israël op hetzuur. Dat de acties van het MDI en het CIDI ook als echte razzia’s gezien worden zoals dat gaat bij razzia’s, zullen het MDI en het CIDI nog ervaren. Verraders zijn verraders. Het MDI en het CIDI zijn organisaties die als het nu de Tweede Wereldoorlog was aan de kant van de bezetter hadden gewerkt. Bij en tijdens het verraden van Joden of opspelden van onderscheidingstekens. Het Meldpunt viert feest in verband met de veroordeling en leest voor het gemak niet in het vonnis van de rechtbank wat een racistisch oordeel het is. Ook leest het de vrijspraak niet en de aanwijzingen die het Meldpunt ervan hoort te doordringen dat het de strijdbijl heeft te begraven. Rony Naftaniel van het CIDI en Sille Jansen van het Meldpunt zijn de eersten die bekend horen te maken dat er (gelukkig) (toch) géén zes miljoen Joden vergast zijn, dat het getal van zes miljoen gebaseerd is op Kabbalistische vertellingen en dat feitelijk de Zionisten de Nazi zijn. Ronny Naftaniel en Sille Jansen zijn namelijk een van de eerste mensen die dat als eerste weten uit oogpunt van hun rol en deskundigheid.

Opportunistisch kijken het Meldpunt en het CIDI weg van de feiten, en laten zij zich opzichtig vallen over vorm die louter beoogt de lezer bewust te maken van de bedriegers die de Zionisten en het Meldpunt zijn. Zionisme is politiek. Daar geen kritiek op mogen hebben omdat vertegenwoordigers toevallig Joden zijn, is net zoiets als de Christen Democratie niet onder te mogen spuien omdat de vertegenwoordigers van de Christenheid zijn en alsdan gevoelige tere Christenzieljes getormenteerd raken. De Joden hebben de Holocaust zelf verzorgd. De hele boel is in ieder geval vanaf 1897 door Zionisten voorbereid. Toen zijn de eerste uitvoeringshandelingen in gang gezet. Dat is niet begonnen bij Hitler. Dat is begonnen bij Joodse politici: de Zionisten. De Staat Israël bestond al in 1897 en werd toen Judea genoemd. Heel de bestuurlijke lichamen waren aanwezig en manifesteerde zich in de internationale verhoudingen als natie zonder land en met het meeste geld en de belangrijkste mensen op aarde. Het kon oorlog voeren tegen iedereen omdat de oorlogvoerende landen van hen afhankelijk waren. Dat zijn de feiten.

Bedrijven in eigendom van Zionisten vormde een symbiotische relatie met de SS bij en tijdens de bouw en het gebruik van het concentratiekamp Auschwitz en de financiering van Adolf Hitler vanaf 1929 en het leveren van Zyclon-B. Zionisten en Amerikanen hebben Adolf Hitler betaald omdat zij een desnoods gewelddadige revolutie wilde in Europa. Een verbond tussen de grootste racisten op aarde. Noem het de Nazi Joden die het gedaan hebben. Geef het een naam. Vastgesteld hoort te worden dat de schuld van de Zionisten aan de Holocaust er één is van de sleutelrol figuren. Zonder de Zionisten bestaat de idee van een Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk niet. Zeker na de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau hadden en of kregen Joden het beter in Europa dan waar dan ook. In het algemeen werd daar de idee van het sociaal contract en gelijkheid, vrijheid, broederschap behoefte om te discrimineren verbannen opdat in het algemeen de omstandigheden voor iedereen verbeterde. De Zionisten erkennen in eigen geschriften dat de Joden het voor de oorlog te goed hadden in Europa om naar Palestina te emigreren en dat dáárom het antisemitisme ontvlamd moest worden. Nooit vertelde feiten die vooraf gaan aan Mein kamp van Adolf Hitler en de dagboeken van Anne Frank.

De Zionisten waren tegen de algemene vrijheden voor iedereen. De Zionisten wilde rechten speciaal uit broederlijkheid voor de Joden en vonden de algemene vrijheidsrechten van Rousseau “klinisch” en die werden dan ook door de Zionisten ondemocratisch namens alle Joden verworpen tijdens het eerste Zionistische congres te Basel in 1897. Latere Zionistische congressen zijn overigens broederlijk vertegenwoordigd door onder andere Adolf Eichmann die zichzelf als een echte Zionist zag. Het zijn altijd de Zionisten aka aristocraten geweest die de Joden in getto’s gehouden hebben. De seculiere Joden die de Thora trouwe Joden verdrukte met hun achterkamertjes politiek en manipulaties in de menselijke, burgerlijke en bestuurlijke verhoudingen. Hitler was in eerste instantie niet uit op een aanval op Joden. Hij is daartoe gedreven door Zionisten uit Amerika die Hitler de oorlog verklaarde en dreigde met economische en anderszins vernietiging van Duisterland. Al in 1897 legde Zionist Herzl via zijn dagboeken aan de collega Zionisten uit hoe de Zionisten landen economisch naar de ondergang brengen kunnen.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is anders dan iedereen geleerd wordt. Fundamenteel anders. Het is van belang te weten wie de daders zijn omdat deze nooit zijn afgestraft en altijd als Joden gerespecteerd zijn geweest. De Nazi’s waren niet gek ook al doet Hitler anders vermoeden. De echte Nazi’s de mensen die de dienst uitmaken in Naziland lopen niet voorop. Dat zijn heren en meneren in nette pakken met het voorkomen van een ambtenaar of ouderling. De Nazi is geëvolueerd met der tijd. Nadat de Nazi beweging Hitler dumpte omdat het niet opschoot tegen de Russen en de Holocaust mislukte hebben zij zich in Israël en Amerika genesteld om de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk te perfectioneren. Wanneer alle Joden in hun wereld getto gehuisvest zijn kan de Christenheid en het Islamisme voldoende tegen elkaar opgehitst worden om in het Midden Oosten Armageddon uit te vechten waarbij dan zoals geprofeteerd alle Joden zullen verbranden of zich zullen bekeren tot het ware geloof. Joden zijn mensen die trouw zijn aan de Thora. Wie niet trouw is aan de Thora –zoals Zionisten– kan geen Jood zijn omdat Jodendom een geloof is.

11 Responses to “Schuld van Zionisten”


 • Nóg Wát aanwijzingen hoé Volken te mennen mét religiouze kristallnacht aanwijzingen ter glorie en voorspoed van sjionny?

  Én hoé dús heel het vaticaan en alle religiouze werken en bijbels ook maar een ezel werd ván sjionié?

  http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt04.html#Articles_Lost_By_Gentiles

 • Zéker een razzia Áls ministerie van justitie ondér hirsch ballin Nékschot Óók dééd!

  Ze hadden voor de aanklachten geen enkel Matériaal immers ván Je nodig dat stond immers al luid en duidelijk luidkeels verkondigd VÁST!

  Zé hádden ÁL 98647 klachtén VÁN ÁFSCHÚWWÉKKENDSTE PROPORTIÉS inclúis Kindérlijkjés én 12.000 kilo beste TNT én 36 ton heroine en papaver alle ván Europa geroofde triljárden én álle pornowebsites op het Noordelijk Halfrónd … áls Ik Me Goed herinner … TÓCH?!

  Nóch zijn ér aan dé réchtzaák én óordéél uit dé inbeslagname puttende “of Beter INBRÁÁK ÉN ROOF ÉN VERNIETIGING BEWIJSMATERIAAL ÉN BEWIJSVOERINGEN EN GETÚIGENISSEN pútténde punten óf klachten toé gevoégd!

  Mede Alle Back Ups Én Óp diverse Lokaties weg GERÓÓFD!
  INCLUIS DATA ÉN GEGEVENS BEZOEKERS EN MEDESTANDÉRS!

  #

  WÁÁR BIJ IK HEDEN OCHTEND WÉÉR MOÉST VASTSTELLEN ÓP BARRACUDA´S blog DÁT ZIJ mét Mijn Persoons en Adrésgegevens stróóien – DIT MÁÁL edéláchtbáre réchtér én homoburgemééstér én bendelid aleid wolfsen óndér nick Ziva – Áls zoúden hét pépérnótén ván dé sint zijn óndér elkáár!DÁT IS MÉ NÓG AL WÁT Gébeurd SINDS Ik 2009 Wat Aangiften Ging Rónd Strooién ÉN DÁCHT Zé zoúden Mé Dankbáár Zijn Én Flux Één Bétere Wéréld Vóór Dé Kinderén in Élkáár Timméren Dán IK HÁD!

  ÓNGÉLÓÓFLIJKSTE SCHÓFTEN – WÁT Moést Ik HÉÉL SNÉL – VÓÓR MIJN LÉVEN ZÉLFS – léren Hoé Vérdrietigst DÉMONISCHÉR DÁT ÚITSCHÓT NÓG ÉÉNS WÁS!

  #

  VÉRDER – WÁÁR BIJ TÉN ZÉÉRSTE OPMÉRKELIJK IN uitspraak of ander betrokken materiaal VÁN ÁLLE OP WEBSITE ÉN BLOG HETZUUR ÁLS MÉDE VÉLE ÁNDÉREN BLOGS ÉN WÉBSITES AAN GÉGÉVEN MISDÁDEN -

  – GÉÉN DRÚPPÉLTJÉ IN DÉ ÁÁNGIFTÉN ÁÁNKLÁCHTÉN TÉN LÁSTE LÉGGINGEN ÉN VÉRÓÓRDÉLINGÉN VÓORKÓMT VÁN ÁLLE VÉÉLVÚLDIG BIJGEDRÁGEN GETUIGÉNISSEN ÉN INFORMÉRINGEN ÉN VÁN ÁLLE MÉT ARTIKELEN DUIDELIJK GEWÓRDEN FRAUDES BEDROG GESCHIÉDSVÉRVALSINGEN STAATSTERRORISMEN ÉN VÉRDER MISDÁDEN EN BEDROG!

  TÉRWIJL ÁLLEN ZIJ ÁLLE PARTIJEN ÁL ÁLLE OVERHEDEN EN DIÉNSTEN DÁÁR ÉN HIÉR – DIÉ WERELDWIJD ÁL VÉÉLVULDIG ZÉLF VÁN HET INTERNÉT HÉBBEN GEHÁÁLD EN VÁN HETZUUR ÓÓK AL MÉÉRMÁÁLS! TÓÓN NÓCH WÓORD !

  Justitie … Én als Ik zo Zié wie allen met Mijn Gegevens sjouwen Vást naftaniel mdi etc Óók …. stáán Mijn Gegevens bij hén óp dé wc muren oid…hébben immers Je Computers én Alle Materiaal ÓM té Onderzoeken zeiden ze Én Drágen Kennis – Én Dát ÁL láng – Ván Zeer Vele Misdaden Én zwijgén …En MISBRUIKEN!

  Vóór Één Eerlijke Burgér Één twitterénd JÓCHIÉ Één Ópréchte Webmastér Én Gásthéér láten zé miljárdendúre ICBM´s staatsi´s spindoctors en láten alle tv kanalen slaapliedjes zingen alle politici in kóor gillén én horrorregisseurs overuren draaien én péperdúre academici úit hún sláápje hálen óm Dié dé Bék dícht té TIMMÉREN mét wétboéken Óók nóg!

  ALS rechter Die FEITEN HÁD MÉÉ GEWÓGEN Wás mdi justitie én naftaniel tot dé Strop Veróordééld Én Waren ALLE ten laste leggingen GÉÉN ÉÉNS Één ÓÓG Waard Gevónden ÉN KWÉTSEND Én BELÉDIGÉND Geácht Gezién dé vileine Valse bedoelingen immers ér MÉÉ!

  DÁT GÉÉN TÓÓN ér Ván Vernomen Wérd ÓNDÉRSTRÉÉPT JÚIST MIJN ZIÉNSWIJZE En hún WARE bedoélingen !

 • Zo moeilijk is het toch niet?
  Om te beginnen zijn er joden zoals in jewsagainstzionism. Het zou voor iedereen beter zijn geweest als zij al dan niet door vergassing zijn omgebracht.
  Dan heb je Joden zoals Laurence Blik en Ariël Bruèns (Het geeft mij het gevoel dat een shoah misschien minder onvermijdelijk is. Althans, voor zover we het hebben over een holocaust en genocide op onschuldige mensen. Beter bekend als Joden en niet-moslims. En dat is een vooruitgang van tenminste 1000% in vergelijking met de situatie van de jaren ’30 van de vorige eeuw.”). Ariël heeft een Joodse vader, groeide naar eigen zeggen op in een christelijke sekte en is pro-Israël. Joodser kan haast niet zou je denken.
  Dat het nog Joodser kan, bewijzen de Superjoden van Ajax.
  De crème de la crème van het Jodendom bestaat uit zionisten als Wim Kortenoeven en Adolf Hitler. Hoe laag kan iemand zinken om deze mensen of hun nagedachtenis te krenken?

 • Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een aanvalsplan gelanceerd om de bureaucratie bij de politie te verminderen. Een onderdeel van dit plan is de invoer van een nieuwe werkwijze voor agenten op straat onder de naam Frontoffice Backoffice (FOBO).
  http://www.politie.nl/hollands-midden/projecten/frontofficebackofficemeerblauwopstraat.asp

  Op de plek waar gisteravond het lichaam van de agent in opleiding is gevonden, die vermoedelijk eerder die avond een medewerkster van een supermarkt in Almelo doodschoot, is zijn dienstwapen gevonden.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3072287/2011/12/10/Dienstwapen-gevonden-naast-dode-agent.dhtml

 • Palestinians tell Gingrich to learn history after ‘invented people’ claim
  Officials in West Bank and Gaza say Republican presidential hopeful is cheaply trying to win the pro-Israel vote in US
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dHWJWJocD6A

  http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/10/palestinians-gingrich-history-invented-people

 • Does Germany also jail people who “deny” the existence of God? NO? You mean Jews are more important than GOD???

 • ´t Ziét úit Áls zijde JOÚ Én Geert Wilders´s process een politieke misdaad ván linke linkse joden nog Áf Gezién wát ze ér vérder Óók nóg mee wilden bereiken.Mede Kan Bedacht gaan worden dat geheel het wetssystem een raciaal bosjéwistísch terreur en misdrijfwapen is om “Bourgeoisie was a Bolshevik code-word for Gentile” ÚIT té roeien…Gedenke mede de totaal joodse bezettingen en de grootscheepse deelname van juist hén áán het beschadigen belagen stalken en vergiftigen ván niét joodse Volken.

  Naftaniel mdi cidi justitie rechtbanken zullen dan wél gestructureerd dit soort Misdrijf áls hoofddoel hebben.

  Lenin, whose maternal grandfather, Israel Blank, was Judaic, said that Judaics made the best revolutionaries: “The clever Russian is almost always a Jew or has Jewish blood in him.” (Dmitri Volkogonov, Lenin: A New Biography, p. 112). Lenin was both clever and a revolutionary. He was surely referring to himself.

  Researcher Wayne McGuire of Harvard University writes: “Lenin was a Jew by the standards of Israel’s Law of Return: he possessed a Jewish grandparent. It would seem that not only was Lenin a Jew, but that he was a Jewish racist and chauvinist, although he kept his ideas on this volatile subject far in the background, probably because they were in radical conflict with the supposed universalism of Marxism. …Lenin was a Jewish racist who deliberately gave Jews especially, the most ‘intellectually demanding tasks.’ He admitted that 50% of the communist terrorist vanguard in the south and west of Russia was comprised of Jews.”

  Lenin declared, “We are exterminating the bourgeoisie as a class.” His partner in crime, Apfelbaum (Zinoviev) stated: “The interests of the revolution require the physical annihilation of the bourgeoisie class.” Who were these bourgeoisie? Certainly not Jews. Trotsky gave a clue to their identity in a 1937 interview in the New York Jewish newspaper, Daily Forward: “The longer the rotten bourgeoisie society lives, the more and more barbaric will anti-Semitism become everywhere.”

  Bourgeoisie was a Bolshevik code-word for Gentile. The first law passed after the Communists seized power in Russia made anti-semitism a crime punishable by death. (Izvestia, July 27, 1918).

  veteranstoday.com/2011/07/18/germanys-governments-since-1945-turncoats-and-traitors-all/comment-page-1/#comment-247771

 • Klopt het dat hét lévenswérk al de 87 aangiften der groese herr naftaniel niét aan bod zijn gekomen …én is dát merkwaardig én JÁ Hoé Zó?

  Is het merkwaardig dát uri rosenthal die op tv zó in zijn nópjés wás over dé aanklacht ván een ander ook om eigen belang een sterk motief dragend machtig staatlid ván dé volledig joodse klick achter óf mede achter hét plotse wél belagen ván een op eens dapper mdi mét 2 magere kúchjés velleman en justitie zit én dát hét kán dát zo iets vóór al die ándere door hén geclaimde miljoenen gevallen en zaken in dé wácht werd gezét Zó JÁ IS dát wél okee dan Wáár liggen DÁN dé Prioriteiten van de wetgevingen en rechtstaat Dáár Ik Méén ér Stáán Nóg Heel Wat Heel Veel Ergere Zaken in dé wacht Ván weliswáár niét jóóds Beláng Máár Tóch?

  Was die hele urineverlies ( Uri never lies) Me tóch zo wát ontglipt in de struiken ván gistér!

 • Martin Luther Zegt Óók Al Dát die asiaten in alle bijbels hebben zitten krássen! tinyurl.com/cdt77qz

  “MARTIN LUTHER 16th c. German religious reformer. They are the real liars and bloodhounds, who have not only perverted and falsified the entire Scriptures from beginning to end and without ceasing with their interpretations””

 • Kan DIT Bij Dragen aan Jé Rééds Zijnde Overkill Aan Bevindingen omtrent dát dé joden ZÉLF dé joden náár dé kloten hielpen ?

  “”"Step by step, I have arrived at the conviction that the aims of Communism in Europe are sinister and fatal. At the Nuremberg Trials, I, together with my Russian colleague, condemned Nazi Aggression and Terror. I believe now that Hitler and the German People did not want war. But we, {England}, declared war on Germany, intent on destroying it, in accordance with our principle of Balance of Power, and we were encouraged by the ‘Americans’{Jews} around Roosevelt. WE IGNORED HITLER´S PLEADING, NOT TO ENTER INTO WAR. Now we are forced to realize that Hitler was right. HE OFFERED US THE CO-OPERATION OF GERMANY: instead, since 1945, we have been facing the immense power of the Soviet Empire. I feel ashamed and humiliated to see that the aims we accused Hitler of, are being relentless pursued now, only under a different label.” (Ashamed and Humiliated The British Attorney General, Sir Hartle Shawcross, said in a speech at Stourbridge, March 16/84 (AP))”"

  whale.to/b/jewish_hostility_q.html

  Kómen dé driémalige pogingen ván Hitler ómwege dé Danzigcorridor mét Polen NÓG ÉÉNS BIJ immers een Hitler INDIÉN ván plan tót oorlog hád dié benzinekosten dán wél in een Stuka gepómpt!

Comments are currently closed.