Archive for the 'Terrorisme' Category

NaziStront aan knikker

Voor de Joden is het volgende moment in aantocht waarbij zij kans lopen geholocaust te worden. De Tweede Wereldoorlog heeft aantoonbaar géén zes miljoen dode Joden opgeleverd, significant minder. De helft en in alle redelijkheid wellicht nog minder. Dat er honderdtien duizend Nederlandse Joden verdwenen zijn is een feit. Het aantal Joden in andere landen dat gesneuveld is in verband met de wil van de Zionisten erbij opgeteld maakt niet meer dan drie miljoen. Er is derhalve een inhaalslag te maken om de bezitneming van Palestina door de Zionisten voortgaand te rechtvaardigen. Hitler is door de Zionisten betaald, in het echt. De conspiracy is dat de Zionisten als Joden verkleedde Katholieken zijn die de mensheid vergasten op NaziShit. Zionisten zijn de vaandeldragers van de voortgaande Christelijke kruistocht tegen de mensheid. Arabist Hans Jansen is moderne kruisvaarder en IEDEREEN zit met hem in dezelfde kruistocht tegen de Islam. Hans Jansen van Hoeiboei had zich horen te verschonen als deskundige bij en tijdens het Wildersproces omdat hij Katholiek in hart en nieren is, en alleen in de eigen Got gelooft; die niet eens halfgod is. De Zionisten zijn de elite Nazi’s, die achter de schermen alles geregeld hebben. Door internet en al de authentieke bronnen die niet standaard op de boekenlijsten staan van de geitenbreiers van het door corrupte christenen gedicteerde onderwijs, is dat allemaal makkelijk te zien. Bij de SGP en de CU zullen ze kunnen zien dat water brandt. Er is dermate veul stront in de wereld dat voortgaand een groot aantal prominenten voortgaand in de bek gescheten worden. Daaronder tevens begrepen Mark Rutte en Fred Teeven en natuurlijk Geert Blonde Geit Wilders die half het idee niet heeft hoeveel kans hij maakt op de doodstraf officieel her ingevoerd. Strenger straffen is strenger straffen. Daarvan hoeven niet alleen de niet politiek ambtelijke mensen van de lijden te hebben. Streng straffen is ook voor Geert Wilders streng straffen, met een onafhankelijke rechtspraak bovendien.

Er wordt erg veel ruzie gemaakt in Nederland officieel juridisch in rechtszaken en procedures anderszins, een aantal mensen liggen duurzaam overhoop met mr. J.L. De Kreek die ook deze blog onderhoudt en door het CIDI als antisemiet wordt gezien. Dat is even een vergissing. Misschien kan Ronny Nathaniel als eerste zijn Semitische bloed bewijzen. Ronny Naftaniel staat er om bekkend Asjkenazim te zijn, dus een Asjkenas, dus een Nazi. Nakomeling van de mensen die voor Hitler betaald hebben en hem anderszins hebben gefaciliteerd. Wanneer Nathaniel lacht heeft hij direct iets onbetrouwbaars, ook wanneer hij niet lacht trouwens, net als Tim Kuik. En Joris van Manen natuurlijk, de advocaat van het advocatenkantoor wat zichzelf er op aftrekt de nestor van het intellectueel eigendomsrecht in Europa te zijn. Ook een vergissing. Dat terzijde. Ook Mark Rutte is een Nazi. Ongeacht welk akkoord hij tekent binnenkort in het Catshuis, indien daar niet tevens de handtekening van mr. J.L. De Kreek onder staat heeft Mark Rutte zich levenslang gevangenisstraf aangeschaft. Mark Rutte weet van de hoed en de rand, want daar heeft mr. J.L. De Kreek voor gezorgd. Godverdomme. Per post en anderszins. Tot en met de hogere legerleiding is de telefoon gegaan en werd er opgenomen om te praten met mr. J.L. De kreek over wat er allemaal gaande is in verband met het terrorisme in de Nederlandse politiek. Mensen die klokkenluiden doen dat niet op klokkenluidersonline. Die doen dat aan de telefoon bij mr. J.L. De Kreek, de directe werkkring van de minister-president heeft gepraat aan de telefoon met mr. J.L. De Kreek in verband met alles wat iedereen bepaaldelijk aangaat en de godverdomde genocide in Irak.

De regels die er zijn om mensen te beschermen tegen dat soort shit zijn willens en wetens geschonden. Ook wanneer Bin Laden alles gedaan heeft op 11 september 2001 is de anti-terreurbestrijding die daarop volgde fout want misbruik van recht tot terreurbestrijding. Terreur bestrijding gaat anders dan de politiek ambtsdragers van de Coalitie der Gewilligen vormgeven. De politiek hoort zich dat bewust te zijn en is zich dat bewust want de misbruik van politiek ambtelijke bevoegdheden is willens en wetens. Dat blijkt louter uit het Wildersproces, de wijze waarop Wilders iedereen geschoffeerd heeft. De Joodse advocaat van Wilders die er reclame mee maakt géén oorlogsmisdadigers te verdedigen in verband met het telefoonnummer op de arm van zijn vader, en dat toch doet, heeft de sloffen van mr. J.L. De Kreek gezien. Vooral hoe mr. J.L. De Kreek in die zaal beland is, maakt vrolijk. Voor mr. J.L. De Kreek is voodoofuck ook voodoofuck. Dan maakt hij zich boos en schrijft hij de meest banale feiten over Wilders aan de rechtspraak en politie en justitie, en ook met Mark Rutte is daarover geschreven om hem bewust te maken wat een lul het is. Alsof het er toe doet of iemand rechts of links is alsof liberaal ook echt vrij is en alsof politiek relevant is. Politici zijn er om géén politiek te bedrijven. Politiek is de kunst van de afwezigheid van politiek. Voorts voorspellen alle heilige geschriften de grootst mogelijke stront wanneer religieuzen aan politiek doen. Dat zijn natuurwetmatige feiten zoals ook de Derde Wet van Newton en Wet van Behoud van Energie natuurwetmatige feiten zijn.

Vooral wat niet geschreven wordt in de media is relevant, en wat niet gezegd wordt in de politiek en welke maat er niet en welke maat er wel genomen wordt. Het is nu politiek strafrechtelijk burgeroorlog. Deze blog is daar een bewijs van. Alle middelen rechtens natuurlijk. Dit houdt in dat alles koninklijk gaat met een buiging naar de democratische rechtsstaat. Het is bekend wie de geweldsmonopolie bezit en wanneer er wel en/of niet van deze bevoegdheid gebruik gemaakt worden kan en mag. Thans op dit moment en afgelopen dagen, wordt er gewerkt aan de aanhouding en gevangenneming van Mark Rutte en Maxime Verhagen en Jan Peter Balkenende, en Wouter Bos, en de lutsers van de SP in verband met genocide en andere zware misdrijven. Zou leuk zijn voor Wikileaks het vloeken en tieren te lekken wat in verband daarmee wordt gedaan tussen het officiële brieven en producties schrijven door. Processen verbaal in particuliere hoedanigheid naar de officieren van justitie. Een burger kan en mag niet veel bij en tijdens terrorisme in de politiek. Officieren en politie mogen dan helemaal niks, dat is de grondwet. Wanneer politiek ambtsdragers misdrijven plegen zijn politiek ambtsdragers de enigen die bevoegd zijn zichzelf te vervolgen. Gelukkig is de wet niet gek en zijn er uitzonderingen zoals bij FITNA. En genocide ook al denkt de Hoge Raad nu van niet. De Hoge Raad denkt dit verkeerd soortgelijk aan de hersenspinsels bij en tijdens het beruchte toetsingsarrest toen er óók Nazi’s aan de macht waren.

Natte Nazi Neuk

De hardcore Nazi core Ronny Naftaniel, Esther Voet, het CIDI, het Meldpunt en die andere psychoten, kunnen de Natte Nazi Neuk krijgen. Dat is inclusief de hoernalist die wel achter Menten aanjaagt en de dagboeken van Theodore Herzl de mensen niet voorhoudt. Zionisme, fascisme, racisme, communisme, socialisme, Freud, Einstein, Marx, komt allemaal uit de kokers van de comploteters bij en tijdens de prelude op de tweede wereldoorlog en de Holocaust. De één is fascistischer dan de ander en allemaal doen ze alsof ze van Joodse afkomst zijn. Geen van hen zijn Joden. Het zijn allemaal Asjkenazim die afgekort ook met de letters N A Z I worden aangeduid. Het is déze kring van mensen, die voorts doet alsof het slachtoffer is, die Adolf Hitler betaald en alle voorbereidingen getroffen heeft opdat Europa in oorlog zou storten, als opmaat naar de bezitneming van Palestina. Het geld en management van Hitler komt van de Zionisten uit Amerika. Een grote terroristische daad van kapitalisten die zich er op voorstaand de Joodste Joden onder de Joden te zijn. Het zijn tot joodsheid bekeerde Oost Europeanen die de Joodse identiteit gestolen hebben en iedereen in de val lokken met hun Hawa Nakila Hawa. Joden spreken geen Jiddisch. Joden doen niet aan Klezmer. Jiddisch en Klezmer is taal en vertier van de Nazi’s. Joden doen aan heule andere muziek, hebben een ander geloof, respecteren andere wetten, spreken een andere taal, hebben andere gebruiken, dan Asjkenazim of Zionisten. De Naftaniels, en Voets’s en Cohen’s en de Assher’s, het zijn allemaal géén Joden ook al denken zij van wel. Zij zijn geworteld in Zuid Rusland, terwijl de Joden uit het Midden Oosten komen.

Amerikaans terrorisme

De geschiedenis van het laatste decenium laat zich het makkelijkst vertellen aan de hand van het Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak, Amsterdam: Boom, 2010 Zie voor het parlementaire debat hierover: Kamerstukken II 2009/10, 31 847. De afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat is een eerste klas oorlogsmisdaad. Politieke gronden kunnen nooit geweld rechtvaardigen. Het bijkomende excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium constitutioneert opzet tot genocide. Kamerstukken wijzen uit dat in ieder geval Nederlandse Kamerleden bekend zijn met de beruchte dosis-effect-relatie (des te meer gebruikt des te dodelijker) van munitie van verarmd uranium. Omdat er uit ideologische motieven op mensen gericht geweld is toegepast, met als doel politieke en/of maatschappelijke verandering te bewerkstelligen, is de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als terroristische daad te kenmerken. Ook is er aanzienlijke maatschappelijke zaakschade aangericht en zijn culturele, industriële, intellectuele, bestuurlijke, staatsrechtelijke en anderszins rechten ontvreemd. Algemeen bekend is dat de opmaat naar dit buitenproportionele geweld van de troepen van ‘the Coalition of the Willing’ de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn.

Dat dit geweld van deze coalitie imponeert als een ordinaire kruistocht met moderne middelen versterkt het terroristische karakter ervan. Voorts wijzen deskundige rapportages van architecten, bouwkundige, chemici en natuurwetenschappers uit dat de Twin Towers bij en tijdens de aanslagen in New York 11 september 2001 niet zijn ingestort ten gevolge van het incident met de vliegtuigen omdat het tot stof desintegreren van Twin Towers inclusief de stalen kern substantieel meer energie kost dan de (als ordinair voorgestelde) vliegtuigen met hun hoge snelheid en lading kerosine bezaten. Actie is een tegenovergestelde reactie leert de Derde Wet van Newton, voorts geldt de wet van behoud van energie. Aangezien het tot stof vergaan van de Twin Towers meer energie vergt dan de twee ordinaire lijnvliegtuigen bezitten kunnen is er een extra factor geweest die de uiteindelijke desintegratie van de Twin Towers verzorgd heeft. Dit houdt in alle redelijkheid in dat de hier bedoelde misdaden van ‘the Coalition of the Willing’ inclusief Nederlandse politici omvangrijk zijn. De kring van deelnemers aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is (veel) breder. Deelnemers horen ook in eigen (Amerikaanse) kring gezocht te worden. De daders houden er de wereld mee in gijzeling. Ook is er herhalingsgevaar te duchten.